در هر سیستمی یک سری قوانین برای همه وجود دارد که برای تحقق یک سری اهداف نوشته شده است، همه باید از این قوانین اطاعت کنند و این قوانین را رعایت کنند، در صورتی که فرد یا افرادی خلاف این قوانین عمل کنند در ابتدا به آنها تذکر داده خواهد شد و سپس مستحق جریمه خواهند بود. گوگل هم از این مسئله مسثتنی نیست!