ما شروع کردیم

به نام خدا درحال حاضر لزوم استفاده از بستر اینترنت یا همان ICT و رسانه های دیجیتال برای زندگی و کسب و کاری بهتر از کسی پوشیده نیست. علم بازاریابی هم برای تمامی افرادی که در زمینه بازاریابی در بنگاه های اقتصادی اعم از کوچک و بزرگ فعالیت می کنند، نیازی ضروریست اما با توجه…